801 801 570 Zadzwoń do nas Skontaktuj się z nami

Oświadczenie prawne

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej Rentokil Initial Group* podlega następującym warunkom użytkowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za zwrócenie uwagi na te warunki każdemu, kto może uzyskać dostęp do tej strony na podstawie jego polecenia. Korzystając z tej strony zgadzają się Państwo przestrzegać tych warunków. Rentokil Initial Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, usuwania lub modyfikowania treści niniejszej strony w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
 
* O ile nie określono inaczej, odniesienia w niniejszym Oświadczeniu Prawnym do Grupy Rentokil Initial oznaczają Rentokil Initial plc i jej grupę spółek.
 
Zastrzeżenie
Informacje zawarte na tej stronie nie są wyczerpujące i służą wyłącznie celom informacyjnym. Pomimo dołożenia należytej staranności w przygotowaniu informacji publikowanych na stronie internetowej, Rentokil Initial Group nie gwarantuje ich dokładności. Informacje te mogą być nieaktualne lub nie mieć zastosowania do okoliczności konkretnego przypadku. Rentokil Initial Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub pominięcia występujące na tej stronie, a wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na tej stronie są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Rentokil Initial Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania lub dostępu do tej strony internetowej lub jakichkolwiek informacji na niej zawartych.
 
Dostęp do strony internetowej
Rentokil Initial Group nie daje żadnej gwarancji ani rękojmi w zakresie dostępności tej strony, ani co do tego, że korzystanie z niej będzie nieprzerwane, ani co do tego, że strona, jej zawartość, nasze jej wdrożenie i/lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od błędów lub wirusów. Rentokil Initial Group zastrzega sobie prawo do zakończenia, zawieszenia lub odmówienia użytkownikowi dostępu do strony w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez wcześniejszego powiadomienia.
 
Prawa autorskie
Copyright © Rentokil Initial plc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów i innych materiałów na tej stronie są własnością Rentokil Initial Group lub zostały zamieszczone za zgodą właściciela. Zezwala się na przeglądanie niniejszej strony internetowej i sporządzanie fragmentów w formie wydruku lub pobierania ich wyłącznie do celów niekomercyjnych, informacyjnych lub prywatnych. Wszelkie inne zastosowania są surowo zabronione. Żadna reprodukcja jakiejkolwiek części tej strony nie może być sprzedawana, rozpowszechniana lub przekazywana w celach komercyjnych, modyfikowana, włączana do innych prac, publikacji lub stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody Rentokil Initial plc.
 
Oferta produktów i usług
Odniesienie do jakiejkolwiek usługi lub produktu na tej stronie internetowej nie stanowi oferty świadczenia lub sprzedaży tej usługi lub produktu i nie oznacza, że dana usługa lub produkt są dostępne we wszystkich obszarach lub krajach. Osoby zainteresowane konkretną usługą lub produktem powinny skontaktować się z lokalną spółką lub przedstawicielem Rentokil Initial Group w celu uzyskania konkretnych wskazówek dotyczących dostępności i/lub przydatności konkretnej usługi lub produktu w ich okolicy.
 
Znaki towarowe
Nazwy "Rentokil", "Initial" i "Ambius" są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie znaki towarowe wyświetlane na tej stronie są własnością lub są używane na podstawie licencji przez Rentokil Initial Group.
 
Papiery wartościowe
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone i nie będą uważane za zaproszenie lub zachętę do inwestowania lub dokonywania innych transakcji na papierach wartościowych Rentokil Initial plc, ani też nie stanowią wskazówki lub rekomendacji do zakupu akcji Rentokil Initial plc. Cena akcji i dochody z nich uzyskiwane mogą spadać, jak również rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Inwestorzy powinni być świadomi, że wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie są wyznacznikiem przyszłych wyników Grupy. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej powinni Państwo dokonać własnej, niezależnej oceny i zasięgnąć porady doradcy finansowego lub innego profesjonalisty znającego Państwa sytuację finansową i cele inwestycyjne.
 
Strony internetowe osób trzecich
Rentokil Initial Group nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek innej strony internetowej, w tym strony, za pośrednictwem której uzyskali Państwo dostęp do niniejszej strony lub za pośrednictwem której mogą Państwo uzyskać dostęp z niniejszej strony. W przypadku zamieszczenia linku do strony internetowej osoby trzeciej, link taki nie oznacza, że firma Rentokil Initial Group dokonała przeglądu lub zatwierdzenia takiej strony internetowej osoby trzeciej lub jej zawartości. Rentokil Initial Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie inne strony internetowe lub informacje na nich zawarte, z których żadna nie została zatwierdzona lub zweryfikowana przez Rentokil Initial Group.
 
Zmiany w regulaminie
Rentokil Initial Group może od czasu do czasu zmieniać niniejsze zasady i warunki użytkowania bez uprzedzenia. Zaleca się regularne sprawdzanie tych zasad i warunków. Dalsze korzystanie z tej strony będzie uważane za akceptację zaktualizowanych lub zmienionych warunków.
 
Ochrona danych
Dane osobowe przekazane członkowi Rentokil Initial Group za pośrednictwem dowolnej strony internetowej Rentokil Initial będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Polityką Prywatności Rentokil Initial Group. Prosimy przeczytać uważnie poniższe przed przejściem dalej. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z naszą polityką prywatności. Jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji na temat naszej polityki ochrony danych osobowych, prosimy o kierowanie zapytań na adres [email protected].
 
Blog
W przypadku, gdy jakakolwiek strona internetowa Rentokil Initial Group zawiera Blog, który umożliwia interakcję pomiędzy "autorami" i "użytkownikami", Rentokil Initial Group nie kontroluje informacji i/lub materiałów umieszczanych na Blogu ("Materiały Użytkownika") i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich informacji. Rentokil Initial Group zastrzega sobie prawo (z którego może korzystać według własnego uznania bez uprzedzenia) do usuwania, przenoszenia lub edytowania Materiałów Użytkownika oraz do zakończenia dostępu do Bloga i korzystania z niego z dowolnego powodu. Dostęp i korzystanie z Bloga na jednej ze stron Rentokil Initial Group podlega bardziej szczegółowym Warunkom użytkowania*, które obowiązują dodatkowo do warunków zawartych w niniejszym Oświadczeniu prawnym. Korzystając z lub współtworząc Blog na stronie internetowej Rentokil Initial Group, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych dodatkowych Warunków użytkowania. Jeśli istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy warunkami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu Prawnym a Warunkami Korzystania z Bloga, wówczas te ostatnie mają pierwszeństwo. *Takie Warunki będą wyraźnie określone na Blogu.
 
Jurysdykcja
Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz działanie niniejszych warunków są regulowane i mają być interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków lub korzystania z tej strony.
 
Informacje o firmie
Adres naszej siedziby i dane kontaktowe można znaleźć na stronie skontaktuj się z nami.