1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

1. Giải thích

1.1. Các thuật ngữ viết hoa có nghĩa được quy định trong Thỏa thuận này:

Thỏa thuận: Các điều khoản và điều kiện này, bao gồm cả Phụ lục, mọi Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt cũng như mọi Báo giá do RI cập nhật.

RI: Rentokil Ban đầu (M) Sdn Bhd (Số công ty 1252417-D).

Thông tin bí mật: Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ theo Thỏa thuận này liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc công việc của một trong hai bên hoặc của bất kỳ thành viên nào trong Tập đoàn của họ, bao gồm thông tin liên quan đến hoạt động, quy trình, kế hoạch, bí quyết, quyền sở hữu trí tuệ, cơ hội thị trường và hoạt động kinh doanh của một bên.

Ngày bắt đầu: Ngày mà Khách hàng chấp nhận Báo giá bằng chữ ký hoặc phương thức khác.

Khách hàng: Cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác được xác định trong Báo giá với tư cách là Khách hàng hoặc bên mà RI ký hợp đồng để hoàn thành Dịch vụ như được liệt kê trong Báo giá.

Nghĩa vụ của Khách hàng: Bao gồm các yêu cầu được nêu tại Điều 2, mọi Phụ lục, Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt cũng như các khuyến nghị dành cho Khách hàng trong bất kỳ Báo giá nào.

Phí: Số tiền mà Khách hàng phải trả cho RI, được nêu trong Báo giá và/hoặc Phụ lục, không bao gồm Thuế Bán hàng & Dịch vụ (SST).

Tần suất: Khoảng thời gian được nêu trong Báo giá hoặc Lịch trình.

Nhóm: Liên quan đến một công ty, công ty đó, các công ty con, công ty mẹ và các công ty con của nó.

IPR: Bất kỳ bằng sáng chế, quyền đối với phát minh, thiết kế đã đăng ký, bản quyền và quyền liên quan, quyền cơ sở dữ liệu, quyền thiết kế, quyền địa hình, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và tên miền, bí mật thương mại, quyền đối với bí quyết chưa được cấp bằng sáng chế, quyền bảo mật và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu công nghiệp nào khác thuộc bất kỳ bản chất nào, bao gồm tất cả các đơn đăng ký (hoặc quyền đăng ký), việc gia hạn hoặc gia hạn các quyền đó cũng như tất cả các quyền hoặc hình thức bảo hộ tương tự hoặc tương đương đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại ở hiện tại hoặc trong tương lai ở bất kỳ phần nào của thế giới.

Công việc: Một dịch vụ cụ thể được nêu trong Báo giá hoặc Phụ lục với tất cả các khoản Phí được thanh toán một lần trừ khi có quy định khác trong Báo giá, Điều kiện đặc biệt hoặc Phụ lục trong trường hợp đó sẽ được áp dụng.

Thời hạn tối thiểu: Một năm kể từ Ngày bắt đầu, trừ khi có quy định khác trong Báo giá, Điều kiện đặc biệt hoặc Phụ lục trong trường hợp đó, thời hạn nêu trong đó sẽ được áp dụng.

Dịch vụ Định kỳ: Nhiều dịch vụ như được nêu trong Báo giá hoặc Lịch biểu sẽ được RI cung cấp thường xuyên theo Tần suất.

Cơ sở: Vị trí của Khách hàng được xác định trong Báo giá hoặc Lịch trình.

Báo giá: Tài liệu nêu rõ các chi tiết về Khách hàng, Dịch vụ và các khoản Phí liên quan do RI cấp cho Khách hàng.

Phụ lục: Các phụ lục của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phụ lục nào trong số đó (nếu có).

Dịch vụ: Công việc hoặc Dịch vụ định kỳ sẽ được thực hiện tại Cơ sở như được nêu trong Báo giá.

Các Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt: Các Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt kèm theo (nếu có).

Thời hạn: Thời hạn tối thiểu và bất kỳ năm tiếp theo nào như được nêu trong Báo giá hoặc Lịch trình hoặc thời hạn Công việc đã thỏa thuận.

Ngày chấm dứt: Đối với một Công việc, khi Dịch vụ đã được hoàn thành và tất cả các khoản Phí được Khách hàng thanh toán. Đối với Dịch vụ định kỳ, như quy định tại Điều 6.

1.2. Bất kỳ cụm từ nào được giới thiệu bởi các thuật ngữ bao gồm, bao gồm, cụ thể hoặc bất kỳ cách diễn đạt tương tự nào đều mang tính minh họa và sẽ không giới hạn nghĩa của các từ trước đó.

2. Nghĩa vụ

2.1. RI sẽ cung cấp Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này với kỹ năng và sự cẩn thận hợp lý.

2.2. Khách hàng sẽ tuân thủ các Nghĩa vụ của Khách hàng, bao gồm:

a) cung cấp tất cả quyền truy cập và cơ sở vật chất được yêu cầu hợp lý tại Cơ sở theo lịch trình đã thỏa thuận để cho phép RI thực hiện Dịch vụ;

b) thông báo cho RI về mọi mối nguy hiểm có thể gặp phải khi cung cấp Dịch vụ tại Cơ sở; Và

c) tuân theo tất cả lời khuyên và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn do RI đưa ra.

2.3. Dịch vụ sẽ được coi là đã cung cấp trong trường hợp không thể truy cập vào Địa điểm hoặc trong trường hợp dời lịch muộn, trong đó Khách hàng sẽ bị tính các khoản Phí như thể Dịch vụ được cung cấp.

3. Thanh toán

3.1. Khách hàng sẽ thanh toán các khoản Phí và lệ phí áp dụng:

a) cho RI toàn bộ mà không có bất kỳ sự bù trừ, yêu cầu phản tố, khấu trừ hoặc khấu trừ nào (ngoài bất kỳ khoản khấu trừ hoặc khấu trừ thuế nào theo yêu cầu của pháp luật); Và

b) trước ngày thanh toán hóa đơn, (i) thanh toán trước toàn bộ Phí; (ii) sau khi hoàn thành Công việc; hoặc (iii) như được nêu trong Báo giá hoặc Phụ lục.

3.2. Nếu Tần suất Dịch vụ phải tăng lên vì các lý do có thể quy cho việc Khách hàng không tuân thủ Nghĩa vụ của Khách hàng thì Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng các khoản phí hoặc Phí bổ sung có thể được áp dụng theo quyết định riêng của RI.

3.3. RI có thể tăng Phí bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng trước ít nhất 28 ngày. Mọi sự gia tăng sẽ không có hiệu lực trước khi Thời hạn tối thiểu hết hạn.

3.4. Khách hàng đồng ý và cam kết trả lãi cho bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào còn nợ RI, được tính theo lãi suất hàng tháng ở mức 3% cho đến khi nhận được khoản thanh toán. RI có quyền tạm dừng dịch vụ cho đến khi thanh toán đủ số tiền quá hạn.

4. Hàng hóa/Thiết bị cho thuê

4.1. Mọi Hàng hóa và/hoặc Thiết bị cho thuê sẽ được cung cấp cho Khách hàng theo các điều khoản của Thỏa thuận này và phù hợp với các định nghĩa cũng như mọi điều khoản bổ sung của Báo giá, Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt cũng như Lịch trình.

5. Bảo mật

5.1. Bên nhận Thông tin bí mật sẽ chỉ sử dụng Thông tin bí mật của bên tiết lộ cho mục đích của Thỏa thuận này và chỉ có thể tiết lộ Thông tin bí mật cho cán bộ, nhân viên, đại lý và nhà thầu của mình để sử dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

5.2. Các quy định tại Điều 5.1 sẽ không áp dụng cho bất kỳ Thông tin bí mật nào:

a) đã hoặc sẽ được cung cấp rộng rãi cho công chúng (trừ trường hợp vi phạm điều khoản này);

b) đã, đang hoặc sẵn sàng cung cấp cho bên nhận trên cơ sở không bảo mật; hoặc

c) được phát triển bởi hoặc cho bên nhận độc lập với thông tin do bên tiết lộ tiết lộ.

5.3. Nếu một bên được yêu cầu tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia theo luật, chính phủ hoặc cơ quan quản lý khác, thì bên đó sẽ thông báo cho bên kia sớm nhất có thể và trong phạm vi được pháp luật cho phép.

6. Thời hạn và chấm dứt

6.1.Thỏa thuận này bắt đầu vào Ngày bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến Ngày chấm dứt (nếu được chỉ định) hoặc khi bị chấm dứt theo Điều khoản 6 này.

6.2. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác hiện có, một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Dịch vụ nào theo Thỏa thuận:

a) có hiệu lực vào cuối Thời hạn tối thiểu hoặc bất kỳ năm tiếp theo nào, với điều kiện là bên đó đã gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất 90 ngày về việc chấm dứt; Và

b) có hiệu lực ngay lập tức bằng thông báo bằng văn bản nếu bên kia:

i) vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này mà vi phạm không thể khắc phục được hoặc (nếu vi phạm đó có thể khắc phục được) không khắc phục vi phạm đó trong vòng 7 ngày sau khi được thông báo bằng văn bản để làm như vậy; hoặc

ii) bị tuyên bố phá sản hoặc không có khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn hoặc khi bên kia là công ty, bị mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.3. Nếu Thỏa thuận này bị Khách hàng chấm dứt trước khi kết thúc Thời hạn tối thiểu và không tuân thủ Thỏa thuận, Khách hàng sẽ phải bồi thường do vi phạm Thỏa thuận theo mức giá dưới đây:

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu: 80% giá trị thời hạn còn lại.

Sau 12 tháng kể từ ngày khởi công: 100% phí cho phần công việc hoàn thành. Việc hoàn tiền tùy theo quyết định của RI.

Trước khi Công việc được hoàn thành: 100% Phí cho công việc đã hoàn thành vào ngày chấm dứt.

6.4. Hợp đồng được tự động gia hạn, trừ khi RI hoặc Khách hàng chấm dứt theo khoản 6 hoặc khi được quy định khác trong Báo giá.

7. Trách nhiệm pháp lý

7.1. Trong trường hợp RI không cung cấp Dịch vụ theo Tần suất và Khách hàng đã tuân thủ Nghĩa vụ của Khách hàng, Khách hàng có thể có quyền nhận tín dụng dịch vụ. 7.2. Không bên nào loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình đối với:

a) thương tích cá nhân hoặc tử vong do sơ suất;

b) gian lận hoặc xuyên tạc mang tính chất gian lận; Và

c) bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào khác không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo bất kỳ luật hiện hành nào.

7.3. Trừ khi được quy định trong Điều 7.2, RI chỉ chấp nhận trách nhiệm pháp lý phát sinh do việc RI thực hiện Dịch vụ và trách nhiệm đó dành cho:

a) thiệt hại vật chất đối với tài sản do sơ suất nghiêm trọng hoặc cố ý vi phạm của RI với điều kiện thiệt hại vật chất đó không phải do bất kỳ lỗi nào của Khách hàng; hoặc

b) không cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận.

7.4. Trừ khi được quy định trong Điều khoản 7.2, tổng trách nhiệm pháp lý của RI đối với Khách hàng được giới hạn nghiêm ngặt ở giá trị hợp đồng hàng năm hoặc tổng giá trị của công việc đối với hợp đồng trách nhiệm pháp lý, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc phát sinh liên quan đến Thỏa thuận và RI trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ:

a) mất mát, hư hỏng hoặc chi phí phát sinh liên quan đến bất kỳ loài gây hại nào;

b) mất lợi nhuận, tổn thất kinh tế hoặc tài chính, tổn thất bán hàng hoặc kinh doanh, mất khả năng sử dụng hoặc gián đoạn kinh doanh, mất uy tín;

c) tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả.

7.5. Trách nhiệm của RI trong việc thay thế hoặc sửa chữa Hàng hóa hoặc Thiết bị cho thuê được quy định trong Phụ lục liên quan.

7.6. Khách hàng phải thông báo cho RI về mọi khiếu nại liên quan đến Dịch vụ được cung cấp trong vòng 30 ngày kể từ khi Dịch vụ liên quan hoặc một phần Dịch vụ được cung cấp mà RI sẽ thực hiện các bước điều tra đó. Mọi khiếu nại về tiền bạc do Khách hàng đưa ra phải được gửi bằng văn bản tới RI theo địa chỉ để nhận thông báo trong vòng 28 ngày kể từ khi Khách hàng lần đầu tiên biết được các trường hợp dẫn đến khiếu nại về tiền bạc. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, RI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại nào được gửi ngoài khoảng thời gian 28 ngày đó.

7.7. Theo các Điều khoản 7.1 đến 7.6, RI loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

8. Quyền của bên thứ ba

8.1. Thỏa thuận này không cấp cho bên thứ ba quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp có bất đồng.

9. Bài tập

9.1. Khách hàng không được chuyển nhượng Thỏa thuận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của RI và sự đồng ý đó không được thu hồi một cách vô lý. RI có thể chuyển nhượng lợi ích và gánh nặng của Thỏa thuận này cho một công ty khác trong Tập đoàn RI.

10. Các biến thể

Khách hàng sẽ tham khảo các điều khoản và điều kiện được nêu trên các trang web của RI (rentokil.com.my/terms-and-conditions hoặc init.com.my/terms-and-conditions) cũng là một phần của Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng RI có thể sửa đổi Thỏa thuận bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước chín mươi (90) ngày cho Khách hàng hoặc yêu cầu Khách hàng tham khảo phiên bản cập nhật và sửa đổi tại trang web của RI. Nếu sửa đổi đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến Dịch vụ được cung cấp theo Thỏa thuận, Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho RI trước ít nhất ba mươi (30) ngày trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi đó. Tất cả các sửa đổi khác đối với Thỏa thuận này phải được các bên đồng ý bằng văn bản.

11. Thông báo

11.1. Bất kỳ thông báo nào được đưa ra theo Thỏa thuận này, ngoại trừ theo Điều khoản 3.2, sẽ phải bằng văn bản và được gửi bằng tay hoặc ký tên qua dịch vụ thư:

a) cho Khách hàng theo địa chỉ hoặc email được nêu trong Thỏa thuận này;

b) đến RI tại Rentokil Intial (M) Sdn Bhd, Unit 8-1, Level 8, Tower 8 UOA Business Park, No. 1, Jalan Pengaturcara U1/51A, Seksyen u1, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

12. Thôi việc

12.1. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào trong Thỏa thuận này bị coi là bất hợp pháp toàn bộ hoặc một phần, không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của phần còn lại của Thỏa thuận sẽ không bị ảnh hưởng.

13. Toàn bộ Thỏa thuận

13.1. Thỏa thuận này: (a) là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến Dịch vụ; (b) thay thế và chấm dứt mọi thỏa thuận, bảo đảm, tuyên bố và hiểu biết trước đó liên quan đến cùng một vấn đề; và (c) chiếm ưu thế so với mọi điều khoản mà Khách hàng cung cấp cho RI và/hoặc có thể được ngụ ý theo luật pháp hoặc thương mại, tập quán, thông lệ hoặc quy trình giao dịch, tất cả những điều khoản này đều bị loại trừ rõ ràng.

13.2. Các bên đồng ý rằng họ sẽ không được quyền dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào không được quy định trong Thỏa thuận này.

14. Bảo vệ dữ liệu

14.1. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm gửi cho bạn thông tin tiếp thị, theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

15. Quyền sở hữu trí tuệ

15.1. RI không chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình cung cấp Dịch vụ và giữa các bên vẫn là tài sản độc quyền của RI.

16. Chống hối lộ và tham nhũng

16.1. Mỗi bên cam kết rằng: (a) bên đó và bất kỳ bên nào đại diện cho bên đó đều không đưa ra, đưa ra, yêu cầu hoặc chấp nhận bất kỳ lợi ích tài chính hoặc lợi ích nào khác dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc ký kết Thỏa thuận này; (b) trong suốt thời gian của Thỏa thuận này, Bên phải tuân thủ và thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ bên nào khác đại diện cho Bên đó tuân thủ tất cả các luật, đạo luật và quy định hiện hành liên quan đến chống hối lộ và chống tham nhũng (“Các quy định có liên quan”) Yêu cầu'); (c) họ có và sẽ duy trì trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này các chính sách và thủ tục riêng của mình để đảm bảo tuân thủ các Yêu cầu Liên quan và sẽ thực thi chúng khi thích hợp; (d) bên đó sẽ báo cáo ngay cho bên kia mọi đề nghị, yêu cầu hoặc yêu cầu về bất kỳ lợi ích tài chính hoặc lợi ích nào khác dưới bất kỳ hình thức nào nhận được từ bên kia hoặc bất kỳ bên nào thay mặt họ liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận này; và (e) trừ khi rõ ràng khi bắt đầu Thỏa thuận này (ví dụ: khi khách hàng là tổ chức công), bên đó sẽ thông báo ngay cho bên kia (bằng văn bản) nếu một quan chức nhà nước trở thành cán bộ hoặc nhân viên của mình hoặc mua lại quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp. quan tâm đến bên đó.

16. Chống hối lộ và tham nhũng

17. Bất khả kháng

17.1. Nếu một trong hai bên bị cản trở hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ tương ứng nào của mình (ngoài nghĩa vụ thanh toán) theo Thỏa thuận này do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của mình thì bên bị ảnh hưởng sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoặc thực hiện đúng hạn nghĩa vụ của mình. , nếu có, trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 30 ngày, một trong hai bên có quyền chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia.

18. Luật điều chỉnh và thẩm quyền

18.1. Thỏa thuận này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Malaysia. Các bên tuân theo thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án Malaysia.

Điều khoản và Điều kiện đặc biệt: Hàng hóa và thiết bị cho thuê

19. Giải thích

Hàng hóa: Bất kỳ sản phẩm nào được RI bán cho Khách hàng theo Thỏa thuận. Điều này không bao gồm Thiết bị cho thuê.

Thiết bị cho thuê: Bất kỳ sản phẩm nào do RI cung cấp cho Khách hàng trên cơ sở cho thuê theo Thỏa thuận sẽ luôn thuộc quyền sở hữu của RI.

Giá trị thay thế: Toàn bộ chi phí thay thế bất kỳ bộ phận hoặc hạng mục nào của Thiết bị cho thuê tại thời điểm Thiết bị cho thuê đó bị mất hoặc hư hỏng.

20. Hàng hóa

20.1. Rủi ro hư hỏng hoặc mất bất kỳ Hàng hóa nào sẽ được chuyển sang Khách hàng sau khi RI đã giao và lắp đặt Hàng hóa đó (bao gồm cả việc lắp đặt) tại Cơ sở của Khách hàng. Khách hàng sẽ không sở hữu bất kỳ Hàng hóa nào và sẽ chỉ là người được ủy thác hoàn toàn cho đến khi RI nhận được thanh toán đầy đủ cho Hàng hóa bằng quỹ đã thanh toán.

20.2. Cho đến khi Khách hàng nắm quyền sở hữu Hàng hóa, Khách hàng sẽ:

a) giữ Hàng hóa tách biệt với bất kỳ mặt hàng nào khác để có thể dễ dàng xác định chúng là thuộc về RI;

b) lưu trữ, bảo vệ và bảo hiểm Hàng hóa đúng cách;

c) Trả lại Hàng hóa cho RI theo yêu cầu của RI; Và

d) cho phép RI vào Cơ sở và di chuyển Hàng hóa nếu Hàng hóa không được trả lại khi RI yêu cầu.

21. Cho thuê thiết bị

21.1. Là một phần của Dịch vụ, RI sẽ sửa chữa mọi Thiết bị cho thuê để chúng luôn hoạt động tốt với điều kiện Khách hàng đã tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, bao gồm cả Nghĩa vụ của Khách hàng và điều khoản thanh toán.

21.2. Khách hàng sẽ thanh toán cho RI theo mức tiêu chuẩn hiện hành theo giờ do RI xác định theo quyết định riêng của mình cho mọi hoạt động bảo trì hoặc sửa chữa Thiết bị cho thuê trong phạm vi do các hành động hoặc thiếu sót không liên quan đến RI, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a) thiệt hại do cố ý hoặc bất cẩn, sơ suất, xử lý sai, giả mạo hoặc bất kỳ sửa chữa trái phép nào của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc thay mặt cho Khách hàng; hoặc

b) sự phá hoại.

21.3. Khách hàng sẽ:

a) cung cấp lắp đặt điện theo yêu cầu để sử dụng đúng thiết bị cho thuê

b) chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng hoặc mất mát của bất kỳ Thiết bị cho thuê nào, ngoại trừ những hư hỏng mà RI có nghĩa vụ sửa chữa như quy định trong đoạn 3.1 ở trên;

c) không bán Thiết bị cho thuê, chuyển nhượng hoặc đưa cho bất kỳ bên thứ ba nào khác vì bất kỳ lý do gì;

d) bảo hiểm Thiết bị cho thuê theo Giá trị thay thế của nó trước mọi rủi ro mất mát hoặc hư hỏng (ngoài những hư hỏng xảy ra trong quá trình vận hành và/hoặc sử dụng thông thường);

e) bảo hiểm chống thương tích (bao gồm cả tử vong) cho bất kỳ người nào hoặc đối với mất mát hoặc thiệt hại về tài sản do sử dụng sai mục đích Thiết bị cho thuê hoặc do sơ suất của Khách hàng;

f) thông báo ngay cho bất kỳ bên nào yêu cầu quyền sở hữu Thiết bị cho thuê rằng thiết bị đó thuộc về chúng tôi;

g) tuân thủ tất cả các yêu cầu luật định và an toàn liên quan đến việc sử dụng Thiết bị cho thuê;

h) thông báo ngay cho RI nếu Thiết bị cho thuê bị hư hỏng hoặc bị mất;

i) không xóa bất kỳ nhãn hoặc dấu hiệu nào cho biết Thiết bị cho thuê thuộc về RI;

j) không cho phép bất kỳ ai ngoài RI tháo dỡ, sửa chữa hoặc bảo trì Thiết bị cho thuê;

k) cho phép RI vào bất kỳ Cơ sở nào đặt Thiết bị cho thuê vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào để RI có thể kiểm tra. Khách hàng cũng sẽ cho phép RI truy cập vào bất kỳ Cơ sở nào khi chấm dứt thỏa thuận này khi điều này là cần thiết để loại bỏ Thiết bị cho thuê bất kể lý do chấm dứt. Nếu sau khi chấm dứt thỏa thuận này, RI không thể khôi phục Thiết bị cho thuê vì bất kỳ lý do gì (trừ khi điều này là do lỗi của oRI) thì Khách hàng sẽ thanh toán cho RI khi nhận được hóa đơn của chúng tôi Giá trị thay thế của Thiết bị cho thuê chưa được thu hồi; Và

l) trong khi RI sẽ thận trọng hợp lý khi di chuyển Thiết bị cho thuê khỏi Cơ sở của Khách hàng, RI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc khôi phục phần Cơ sở đó (bao gồm mọi dịch vụ như nguồn điện) nơi Thiết bị cho thuê được lắp đặt về trạng thái ban đầu.

21.4. RI sẽ có quyền thay thế bất kỳ Thiết bị cho thuê nào vào bất kỳ lúc nào khi RI tin rằng việc làm đó là phù hợp. Mọi Thiết bị cho thuê thay thế ít nhất phải có tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn mà RI đã loại bỏ.

Tìm chi nhánh Initial gần bạn

Liên hệ

Liên hệ với Initial để có cơ hội trải nghiệm dịch vụ miễn phí!

Vì sao lựa chọn Initial?

Initial cung cấp các giải pháp vệ sinh cho doanh nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm.