02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

วันส้วมโลก ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี

วันส้วมโลกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยองค์การส้วมโลกในปี 2001 เพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับวิกฤตด้านสุขอนามัยและจัดการด้านสุขอนามัยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่สามารถเข้าถึงห้องน้ำได้ยาก มีมาตรฐานของห้องน้ำที่ไม่ดี ห้องน้ำไม่สะอาด หรือไม่ปลอดภัย

อนามัยที่ไม่ดีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพ และรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้คน คุณทราบหรือไม่ว่ามีประชากรโลกประมาณ 2.4 พันล้านคนยังคงอยู่ในพื้นที่ที่มีมาตรฐานสุขอนามัยย่ำแย่? และยังมีคนจำนวนมากที่ยังต้องถ่ายอุจจาระในที่แจ้ง หรือเป็นโรคติดเชื้ออันเนื่องมาจากภาวะสุขอนามัยต่ำ

เราสามารถช่วยกันปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต พัฒนาสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจของทุกคนได้ด้วยการตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของวันส้วมโลกซึ่งต้องการแก้วิกฤตด้านสุขอนามัยในปัจจุบัน

มีหลายวิธีที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนด้านสุขอนามัย เช่น สร้างห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ การทิ้งขยะอย่างถูกต้อง จัดให้มีระบบกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือ

ต้อนรับแขกของคุณด้วยกลิ่นหอมอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และช่วยให้บรรยากาศสดชื่น สะอาด และถูกสุขลักษณะ

ฆ่าเชื้อบนฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ก่อนใช้งานเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ห้องสุขาที่สะอาดและถูกสุขอนามัย